şifalı knoblauch bitkisi - Hasta Sözlük
Sarımsak adı Anadolu'da da çok eskiden beri yaygın kullanılmaktadır. Dede Korkut'un Kazan bey oğlu Uruz beyin esir olduğu destanında şöyle yazılı: Sarımsak otunu yemeden Kazan içim yanıyor.
Azarbeycan, Kazan, Kırgız, Özbek Türklerinde de sarımsak denmektedir. Doğu Türkistan'da semsek olarak değişikliğe uğramıştır. Genel olarak Moğollar da sarımsak demekte iseler de, batıda yaşıyan Moğolların semsek dedikleri görülmektedir.
Uygur Tü/kleri satun veya uşkunda diyorlardı. Batıda yaşıyan Uygurlar ise, kamgak diyorlardı. Tamamen batıda yaşıyan Türkler semer otuna kamgak diyorlardı. Kaşgarlı gamgakı esmer otu diye tanımıyor. Mısır ve Kıpçak Türk kültür çevresinde de sarımsak denmekte idi.