diş hekimlerinde e serbest meslek makbuzu uygulaması - Hasta Sözlük
19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre;

1. Mesleğini muayenesinde icra eden dişhekimleri 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır. Dileyen Dişhekimleri e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren de uygulamaya dahil olabileceklerdir.

01/02/2020 tarihinden itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçeceklerdir.

2. Şirket olarak faaliyet gösteren Dişhekimleri 2018 ve 2019 hesap dönemi brüt satışları toplamı 5.000.000.-TL. üzerinde ise 01.07.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda sağlayanlar ise hesap dönemini izleyen yılın Temmuz başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundalar.

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunanlar Şirket olarak faaliyet gösterenler aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorundalar.

e-Belge uygulamaları aşağıdaki yöntemlerden biri tercih edilerek yapılabilecektir;

1- Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan e-Belge portalları (GİB Portal Yönetimi),

2- Başkanlıktan izinli Özel Entegratör Yöntemi,

3- Kendi programlarını Başkanlık bilgi işlem sistemi ile entegre edilmiş Doğrudan Entegrasyon Yöntemi

e-Serbest Meslek Makbuzu, alıcının talebi üzerine ıslak imzalı kağıt çıktılı olarak ya da elektronik ortamda teslim edilmesi gerekmektedir.

e-Serbest Meslek Makbuzu düzenleyen dişhekimleri de bu makbuzları elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmek zorundadırlar.

EFT-POS özellikli yeni nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarından alınan bilgi fişi e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçer.

e-Serbest Meslek Makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen belgelerde gerçek tutardan farklı tutarlara yer verilmesi ve bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi veya hiç düzenlenmemiş sayılması halinde belgeyi düzenleyen ve almak zorunda olanların her birine 240.-TL.den az olmamak kaydıyla belge üzerindeki tutarın ’u tutarında Özel Usulsüzlük Cezası kesilecektir. Her bir tespit için 12.000.-TL’yi, bir takvim yılı içinde ise 120.000.-TL’yi geçmeyecek.

Kaynak:Türk Dişhekimleri Birliği