myasthenia gravis tanısı nasıl konulur - Hasta Sözlük
Myasthenia Gravis tanı; tipik klinik belirtiler, antikolinesterazlara pozitif yanıt, anti-AChR antikor, anti-MuSK antikorlarının varlığı ve elektrofizyolojik olarak düşük frekanslı ardışık sinir uyarım testi ile dekrement görülmesi veya tek lif EMG’de artmış jitter saptanması ile konur.Myasthenia gravis hastalarında timus bezininin incelenmesi önemli bir yer tutar, timus bezinde büyüme (hiperplazi) sık olarak görülebilir, kadar bir grup hastada ise timus bezi tümörü (timoma) saptanabilir. Myasthenia gravis tanısı konan hastalarda kontrastsız toraks bilgisayarlı tomografi incelenmesi ile timus bezinin değerlendirilmesi gereklidir.Myasthenia Gravis hastalarında -93 oranında anti-AChR antikorları saptanır. Bu grup, AChR+ MG olarak tanımlanır. Asetilkolin reseptör antikoru saptanmayan hastaların -70 kadarında Anti-MuSK (muscle spesific kinase) antikoru pozitif bulunur, bu grup hastalar MuSK+ MG olarak tanımlanır, AChR ve MuSK antikoru saptanmayan, buna karşın myasthenia gravisin tipik klinik belirtilerini ve elektrofizyolojik özelliklerini gösteren hastalık tipi ise seronegatif Myasthenia Gravis olarak tanımlanır.